Ruwac header z key visual AGB

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

§ 1 Postanowienia ogólne

Nasze dostawy i usługi realizowane są wyłącznie na podstawie poniższych ogólnych warunków handlowych, jeżeli w poszczególnych przypadkach wyraźnie nie uzgodniono inaczej. Zasada ta obowiązuje również wobec wszelkich przyszłych transakcji tego rodzaju, nawet wtedy, gdy niniejsze warunki nie zostaną poszczególnych przypadkach jeszcze raz przywołane. Warunki zakupów lub inne ogólne warunki handlowe naszego partnera umownego – zwanego dalej Kupującym – zostają niniejszym wyraźnie odrzucone w zakresie, w jakim ich postanowienia nie są zgodne z poniższymi postanowieniami. Ogólne warunki handlowe Kupującego nie będą nas obowiązywały również wtedy, gdy wyraźnie nie sprzeciwimy się im ponownie przy zawieraniu umowy.

§ 2 Oferty, prospekty, zawarcie umowy

Nasze oferty są niewiążące. Oświadczenia naszych pracowników delegowanych, serwisantów lub przedstawicieli handlowych wymagają dla ich skuteczności naszego potwierdzenia. Wszelkie rysunki, ilustracje, a także wymiary, dane techniczne i inne dane liczbowe, zawarte w naszych prospektach, drukach lub innych nośnikach danych, są niewiążące, chyba że są wyraźnie przez nas potwierdzone. Wszelkie dane oraz dane techniczne Kupujący musi sprawdzić pod kątem przydatności dla konkretnego zastosowania. O ile można tego w danym przypadku oczekiwać od Kupującego i o ile poza tym jest to właściwe, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian nawet po wpływie zamówienia i/lub przyjęciu zlecenia. Ponieważ nasze oferty są niewiążące, zamówienia wymagają naszego potwierdzenia. Umowa zostaje zawarta dopiero po potwierdzeniu zamówienia Kupującego lub po dostarczeniu towaru. Zmiana w ustaleniach umownych jest możliwa tylko za naszą zgodą i zgodnie z poniższymi warunkami (por. §§ 12 i 13).

§ 3 Ceny

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, obowiązują cenniki z dnia potwierdzenia zlecenia. Cennik traci ważność z chwilą wydania nowego cennika. Wszystkie nasze ceny są cenami netto, do których należy doliczyć ustawowy podatek VAT. O ile nie uzgodniono inaczej, obowiązują one loco magazyn i nie obejmują kosztów transportu ani pakowania, ani też kosztów jakiegokolwiek ubezpieczenia transportowego, zawieranego tylko na wyraźne życzenie Kupującego. Jeśli uzgodniono termin dostawy dłuższy niż cztery miesiące, jesteśmy uprawnieni do przeniesienia na Kupującego wszelkich zwyżek kosztów materiałów, produkcji, montażu, kosztów osobowych, dostawy itp., które wystąpiły w tym czasie z powodu wzrostu cen.

§ 4 Zapłata

O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, nasze faktury są płatne w ciągu 30 dni od daty wystawienia, bez potrąceń. Weksle i czeki przyjmowane są wyłącznie na podstawie wyraźnego uzgodnienia i tylko w celu wykonania zobowiązania i z zastrzeżeniem możliwości dyskontowania. Wszystkie koszty ponosi Kupujący. Przyjęcie weksla po terminie wymagalności lub prolongacie nie stanowi odroczenia. Zastrzegamy sobie prawo do zwrotu weksla albo czeku w każdej chwili. Jeżeli Kupujący zwleka z zapłatą, zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę w wymiarze 10 punktów procentowych powyżej bazowej stopy procentowej zgodnie z § 247 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Kupujący może jednak udowodnić, że szkoda spowodowana zwłoką nie powstała, ewentualnie że nie powstała w takiej wysokości. Nie wyklucza się również roszczenia z tytułu wyższej szkody spowodowanej zwłoką. Za każdy monit po wystąpieniu zwłoki możemy żądać opłat za monit w wymiarze 5,00 EUR, jeżeli Kupujący nie udowodni, że szkoda w tej wysokości nie powstała. Również w tym zakresie zastrzega się w danym przypadku prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu większych szkód spowodowanych zwłoką. Jeżeli Kupujący zwleka z zapłatą, wszelkie roszczenia stają się wymagalne natychmiast, niezależnie od uzgodnionych uprzednio terminów zapłaty, również w przypadku, gdy w celu uregulowania przyjęto weksle lub czeki. Jeżeli sytuacja materialna Kupującego ulegnie znacznemu pogorszeniu, co zagraża naszym roszczeniom, mamy prawo do żądania przedpłaty albo odpowiedniego zabezpieczenia. Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy okoliczności takie, mające miejsce przed zawarciem umowy, powzięto do wiadomości już po jej zawarciu. Jeżeli przedpłata albo zabezpieczenie nie zostaną wpłacone w dodatkowym terminie pomimo ustalenia stosownego terminu dodatkowego, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy lub żądania odszkodowania w miejsce jej wykonania. W opisanych powyżej przypadkach zapłata lub zabezpieczenie nie może być uzależnione od zwrotu aktualnych weksli. Płatności na rzecz osób trzecich, w szczególności przedstawicieli handlowych lub pracowników delegowanych, nie mogą skutkować spłatą zadłużenia, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

§ 5 Potrącenia / prawo do zatrzymania

Potrącenia dokonywane przez Kupującego z roszczeniami wzajemnymi są wykluczone, chyba że roszczenia wzajemne są bezsporne lub prawomocnie stwierdzone. Wyklucza się korzystanie z prawa do zatrzymania przez Kupującego, chyba że wynika ono z tej samej umowy albo jeżeli roszczenia wzajemne są bezsporne lub prawomocnie stwierdzone.

§ 6 Termin dostawy / zwłoka w dostawie

a) Jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej, podane terminy dostawy są przybliżone, chyba że wyraźnie uzgodniono wiążący termin. Warunkiem dotrzymania terminów dostaw jest wyjaśnienie wszelkich kwestii handlowych i technicznych między stronami umowy. Zastrzega się prawo do prawidłowej i terminowej dostawy własnej. Informujemy Kupującego tak szybko, jak to możliwe, o pojawiających się możliwościach zwłoki w dostawie.

b) Termin dostawy uważa się za dotrzymany z chwilą dokonanego terminowo zgłoszenia gotowości do wysyłki, jeżeli wysyłka nie jest możliwa w sposób przez nas niezawiniony. W przypadku, gdy wysyłka towaru lezy po naszej stronie, jako dzień dostawy obowiązuje dzień wysyłki. Jeżeli uzgodniono odbiór, jako dzień dostawy obowiązuje dzień zgłoszenia gotowości do wysyłki. Jeżeli określono tylko przybliżone terminy dostawy, Kupujący może postawić nas w stan zwłoki najwcześniej po upływie dziesięciu dni roboczych po tym terminie.

W przypadku zwłoki w dostawach z powodu siły wyższej, zamieszek, sporów, lokautów lub niezawinionych przez nas zakłóceń w pracy, również u naszych dostawców, czas realizacji wydłuża się o okres do usunięcia zakłócenia, o ile zakłócenie wpływa na produkcję lub wysyłkę przedmiotu dostawy. Początek i zakończenie tego rodzaju przeszkód podamy Kupującemu do wiadomości możliwie jak najszybciej. W przypadku trwałych, niezawinionych przez nas zakłóceń w pracy, w tym również w przypadku, gdy nie z naszej winy nie otrzymaliśmy dostaw od naszych poddostawców, zarówno Kupujący, jak i my mamy prawo odstąpić od umowy w całości lub częściowo, z wykluczeniem wszelkich roszczeń odszkodowawczych. Zakłócenia w pracy są trwałe, jeżeli trwają co najmniej dwa miesiące.

d) Roszczeń odszkodowawczych wobec nas z tytułu opóźnienia w dostawie można dochodzić tylko pod warunkami określonymi w poniższym § 10 c) do e).

§ 7 Wysyłka

Dostawa odbywa się odpowiednim środkiem transportu zgodnie z naszym wyborem, na koszt Kupującego. Materiał opakowaniowy utylizuje Kupujący na własny koszt. Ubezpieczenie transportowe zawiera się tylko na wyraźne życzenie Kupującego. Dostawy następują – również w przypadku ponoszenia przez nas kosztów transportu wskutek uzgodnienia warunków franco siedziba odbiorcy – zawsze na ryzyko Kupującego, chyba że realizujemy transport własnymi pojazdami i własnym personelem. Ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania towaru poczcie, firmie kurierskiej, spedytorowi albo przewoźnikowi, najpóźniej jednak z chwilą opuszczenia zakładu. Wobec dostaw za granicę obowiązują warunki wysyłki zgodnie z potwierdzeniem zlecenia.

§ 8 Dostawy częściowe albo partiami na żądanie

Mamy prawo do dostaw częściowych. Są one fakturowane z chwilą wysyłki i płatne zgodnie z § 4. Dostawy partiami na żądanie należy odebrać w ciągu 12 miesięcy od potwierdzenia zlecenia. Ewentualna zwłoka w odbiorze ma miejsce po upływie tego terminu bez monitu, chyba że Kupujący nie może zrealizować odbioru z przyczyn nie leżących po jego stronie.

§ 9 Zastrzeżenie prawa własności

Zastrzegamy sobie prawo własności wobec wszystkich dostarczanych przez nas towarów (towary zastrzeżone) aż do pełnej zapłaty ceny zakupu oraz do zapłaty wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku handlowego.
Kupujący ma prawo do dalszego przetwarzania towarów i ich odsprzedaży w ramach normalnej działalności, o ile nie opóźnia spełnienia swoich zobowiązań wobec nas ani nie wstrzymuje zapłaty. W szczególności obowiązują następujące zasady: Przetwarzanie albo przekształcanie towarów zastrzeżonych odbywa się na rzecz naszą jako producenta w rozumieniu § 950 niemieckiego kodeksu cywilnego, bez zobowiązań po naszej stronie. Wskutek przetwarzania lub przekształcania towarów zastrzeżonych Kupujący nie nabywa prawa własności do nowego przedmiotu zgodnie z § 950 niemieckiego kodeksu cywilnego. W przypadku przetwarzania towarów zastrzeżonych, jego mieszania albo łączenia z innymi przedmiotami, uzyskujemy prawo współwłasności nowego przedmiotu w proporcji, odpowiadającej stosunkowi wartości faktury za nasz towar zastrzeżony do wartości całkowitej. Wobec powstałych zgodnie z powyższymi postanowieniami udziałów we współwłasności stosuje się odpowiednio postanowienia obowiązujące dla towarów zastrzeżonych. Kupujący niniejszym ceduje na nas roszczenia z tytułu odsprzedaży lub innych transakcji sprzedaży, takich jak np. umowy o dzieło i usługi, ze wszystkimi prawami dodatkowymi, w wymiarze proporcjonalnym, o ile towary są przetwarzane, mieszane, łączone lub trwale instalowane i nabyliśmy do nich współwłasność w wymiarze równym wartości naszej faktury. O ile towary zastrzeżone są przetwarzane, mieszane, łączone lub trwale instalowane, jesteśmy uprawnieni z tytułu tej cesji do ułamka odpowiedniego roszczenia z tytułu odsprzedaży w wymiarze odpowiadającym stosunkowi wartości faktury za nasze towary zastrzeżone do wartości faktury za przedmiot.

W przypadku odsprzedaży przez Kupującego towarów zastrzeżonych wraz z innymi towarami, nie dostarczanymi przez nas, Kupujący ceduje na nas część roszczenia z tytułu odsprzedaży w wymiarze równym wysokości faktury za nasze towary zastrzeżone. W przypadku sprzedaży tego roszczenia w ramach faktoringu właściwego, ceduje on niniejszym na nas powstające na to miejsce roszczenie wobec faktora. Jeżeli roszczenie z tytułu odsprzedaży zostanie zgłoszone przez Kupującego w ramach umowy o prowadzenie rozliczeń ze swoim klientem za pomocą rachunku bieżącego, Kupujący ceduje niniejszym na nas swoje roszczenia z tytułu umowy o prowadzenie rozliczeń za pomocą rachunku bieżącego w wysokości wartości faktury za towar zastrzeżony. Niniejszym przyjmujemy powyższe cesje. Do odwołania przez nas Kupujący jest uprawniony do ściągania należności z tytułu scedowanych na nas roszczeń. Upoważnienie do ściągania wygasa w przypadku odwołania, następującego w przypadku zwłoki z zapłatą, albo wstrzymania zapłaty ze strony Kupującego. W takim przypadku Kupujący upoważnia nas do poinformowania odbiorcy o cesji i do samodzielnego ściągania należności. Kupujący jest zobowiązany do podania nam na nasze żądanie dokładnego wykazu przysługujących mu roszczeń, w tym nazwy i adresu odbiorcy, kwoty poszczególnych roszczeń, daty wystawienia faktury itp. oraz do udostępniania nam wszelkich informacji i dokumentów koniecznych do dochodzenia scedowanych roszczeń oraz do weryfikacji tych informacji. Niedozwolone są zajęcia ani zabezpieczenia w formie przewłaszczenia na towarach zastrzeżonych albo na scedowanych roszczeniach. O zajęciach należy nas natychmiast poinformować wraz z podaniem wierzyciela. Jeżeli możliwa do zrealizowania wartość przysługujących nam zabezpieczeń przekracza nasze łączne roszczenia wobec Kupującego o ponad 10%, jesteśmy zobowiązani do ich zwolnienia na żądanie Kupującego. Kupujący zachowuje towar zastrzeżony, nie żądając od nas zapłaty. Musi go ubezpieczyć od zwykłych ryzyk, takich jak pożar, kradzież lub zalanie, w zwykle stosowanym zakresie. Kupujący ceduje niniejszym na nas roszczenia odszkodowawcze, przysługujące mu z tytułu w/w szkód od ubezpieczyciela albo innych osób zobowiązanych do odszkodowania, w wysokości naszych roszczeń.
Niniejszym przyjmujemy powyższą cesję.
W krajach, w których ważność zastrzeżenia własności wiąże się ze specjalnymi warunkami lub przepisami formalnymi, Kupujący musi zapewnić ich spełnienie i powiadomić nas o tym. Jeżeli Kupujący nie spełnia tego zobowiązania lub jeżeli w danym kraju uzgodnienie zastrzeżenia własności nie jest możliwe, mamy prawo do uzależnienia wysyłki od udzielenia nieodwołalnej, bezwarunkowej i bezterminowej gwarancji przez dopuszczony bank niemiecki albo kasę oszczędnościową w wysokości wszystkich zobowiązań mających miejsce na dzień zawarcia umowy. Gwarancja musi podlegać prawu niemieckiemu.

§ 10. Roszczenia z tytułu wad fizycznych, roszczenia odszkodowawcze oraz odstąpienie od umowy z powodu innych naruszeń zobowiązań

a) W przypadku uzasadnionych reklamacji wykonanie uzupełniające realizowane jest według naszego uznania w drodze naprawy albo dostawy zastępczej, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki ustawowe. Ponadto Kupującemu przysługują dalsze roszczenia ustawowe o odstąpienie od umowy oraz o obniżenie ceny, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki ustawowe. Nie narusza to § 377 niemieckiego kodeksu handlowego.

b) Jeśli w drodze wyjątku Kupującemu przysługują roszczenia regresowe zgodnie z § 478 niemieckiego kodeksu cywilnego, obowiązują one tylko w zakresie, w jakim Kupujący nie przyznaje swojemu odbiorcy praw, które wykraczają poza ustawowe uprawnienia z tytułu wad fizycznych.

c) Zgodnie z przepisami ustawowymi Kupujący ma prawo do roszczeń odszkodowawczych w nieograniczonej wysokości, jeżeli szkoda polega na utracie życia, uszczerbku na ciele lub zdrowiu i jest spowodowana umyślnym lub wynikającym z zaniedbania niespełnieniem obowiązków przez nas, jednego z naszych przedstawicieli ustawowych lub osoby działające w naszym imieniu, lub jeśli wynikaj ona z przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt, lub jeśli powstała
na skutek umyślnego lub wynikającego z rażącego
niedbalstwa niespełnienia obowiązków przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub osoby działające w naszym imieniu,
lub jeśli szkoda powstała w wyniku podstępu, lub gdy
podjęliśmy ryzyko związane z zakupem, lub udzieliliśmy gwarancji i w związku z tym ponosimy odpowiedzialność.

d) Jeżeli szkoda wynika tylko ze spowodowanego przez niedbalstwo niespełnienia istotnego obowiązku wynikającego z umowy (obowiązku kardynalnego) przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub osoby działające w naszym imieniu, odpowiadamy również za wyrównanie szkody, jednakże w wysokości ograniczonej do typowych, przewidywalnych szkód, chyba że odpowiadamy na podstawie pkt. b) i c) tego paragrafu.

e) Istotnymi obowiązkami wynikającymi z umowy (obowiązkami kardynalnymi) w rozumieniu powyższych uregulowań są obowiązki, których spełnienie umożliwia dopiero prawidłowe wykonanie spełnienie umowy i co do których spełnienia Kupujący może zawsze mieć zaufanie. Ponadto istotnymi obowiązkami wynikającymi z umowy (obowiązkami kardynalnymi) są obowiązki, których niespełnienie zagraża osiągnięciu celu umowy. Obowiązuje ustawowy rozkładz ciężaru dowodu. Wyklucza się inne roszczenia odszkodowawcze wobec nas, naszych przedstawicieli ustawowych oraz osób działających w naszym imieniu oraz na nasze polecenie – niezależnie od ich podstaw prawnych.

f) Jeżeli zawarto umowy o konserwację urządzeń lub instalacji, nie odpowiadamy za dotrzymanie terminów konserwacji. Nadzór nad nimi należy wyłącznie do obowiązków Kupującego, ponieważ zależą one od sposobu i zakresu użytkowania. Odstępstwa od wcześniej uzgodnionych terminów konserwacji lub ich przesunięcia są dozwolone; w tym zakresie roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedotrzymania terminów i wynikających z nich szkód następczych są wykluczone, chyba że niedotrzymanie terminu konserwacji wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa z naszej strony lub ze strony osób działających w naszym imieniu.

§ 11 Przedawnienie roszczeń z tytułu wad fizycznych

Roszczenia Kupującego z tytułu wad fizycznych przedawniają się po roku, chyba że
a) chodzi o roszczenia regulowane przez § 479 niemieckiego kodeksu cywilnego albo

b) wadę podstępnie przemilczano lub polega ona na umyślnym niespełnieniu obowiązków przez nas, naszego przedstawiciela ustawowego lub przez osoby działające w naszym imieniu.
W przypadkach a) i b) oraz wobec roszczeń odszkodowawczych, niewykluczonych na podstawie § 10, obowiązują ustawowe terminy przedawnienia.
Przepisy ustawowe o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia, wstrzymaniu biegu i wznowieniu przedawnienia pozostają w mocy.

§ 12 Prawo do odstąpienia od umowy

Jeżeli nie dokonano szczególnych uzgodnień, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiot kupna wykazuje wady oraz po spełnieniu ustawowych warunków odstąpienia od umowy (szczególnie § 440 niemieckiego kodeksu cywilnego). W przypadku niespełnienia zobowiązań, niepolegającego na wadzie przedmiotu kupna, Kupujący może ponadto odstąpić od umowy tylko w przypadku dopuszczenia się niespełnienia zobowiązań przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub osoby działające w naszym imieniu i po spełnieniu ustawowych warunków odstąpienia od umowy. Obowiązuje ustawowy rozkładz ciężaru dowodu. Nie narusza to § 6 c) niniejszych warunków. W pozostałych przypadkach (np. niezamierzonego nieprawidłowego zamówienia lub innych błędów co do motywu Kupującego) Kupujący może stornować umowę albo od niej odstąpić tylko za naszą wyraźną zgodą. Nie istnieje prawo do zgody na odstąpienie. W przypadku wyrażenia przez nas zgody należy opatrzyć towar naszym numerem artykułu i odesłać do nas (Ruwac Industriesauger GmbH, Westhoyeler Str. 25, 49328 Melle, Niemcy) w oryginalnym opakowaniu na własny koszt Odesłanie odbywa się w takich przypadkach zawsze na ryzyko Kupującego. Jeżeli w umowie nie uzgodniono inaczej, za odbiór zwrotu naliczamy zryczałtowaną opłatę manipulacyjną w wymiarze 20% wartości zlecenia, jednakże co najmniej 250 EUR. Jeżeli w takich przypadkach dokonaliśmy zakupu materiałów na potrzeby produkcji specjalnej, Kupujący musi go zawsze przejąć po kosztach, o ile nie uzgodniono inaczej.

§ 13 Zmiany w specyfikacjach technicznych

Dokonywanie przez Kupującego zmian w specyfikacjach technicznych po zawarciu umowy możliwe jest tylko za naszą zgodą. Kupujący nie ma prawa do zgodę na te zmiany. Jeżeli wyrazimy zgodę, a nie uzgodniono inaczej, Kupujący musi w takim przypadku – oprócz poniesienia ewentualnych dodatkowych kosztów materiału – przejąć po kosztach własnych materiał, kupiony przez nas na potrzeby tego zlecenia, ale już niepotrzebny z powodu dokonania zmiany.

§ 14 Zryczałtowane odszkodowanie z tytułu niewykonania zobowiązań przez Kupującego

Jeżeli Kupujący nie spełnia swoich zobowiązań – np. odmawia odbioru mimo wezwania – i z tego powodu uprawnieni jesteśmy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zamiast spełnienia zobowiązania, mamy prawo do żądania ryczałtu za szkodę w wysokości 25% ceny zakupu. Zasada ta nie obowiązuje, o ile Kupujący udowodni, że szkoda nie powstała lub że nie powstała w takiej wysokości. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu szkody wykraczającej poza ten ryczałt.

§ 15 Miejsce wykonania i jurysdykcja sądu

Miejscem wykonania wszelkich roszczeń ze stosunku umownego między nami a Kupującym jest Melle. Sądem właściwym jest Osnabrück, jeżeli Kupujący jest osobą prawną prawa publicznego albo publicznym majątkiem specjalnym. Zastrzegamy sobie jednak prawo do pozwania Kupującego również przez sądem właściwym dla jego siedziby.

§ 16 Wybór prawa

Obowiązuje wyłącznie prawo materialne Republiki Federalnej Niemiec jak między dwiema stronami mającymi siedziby w Niemczech. Wyklucza się obowiązywanie Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Stan: 02,2014