Ruwac header z key visual Ochrona danych

Deklaracja o ochronie danych oraz obowiązki informowania wg RODO

Ochrona danych według RODO

Ochrona danych i ochrona danych osobowych mają dla nas najwyższy priorytet. Poniżej informujemy o przetwarzaniu danych osobowych na naszej stronie internetowej. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o telemediach (TMG) i obowiązującego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowej federalnej ustawy o ochronie danych (nowa ustawa BDSG).

1. Nazwisko i adres administratora

Ruwac Industriesauger GmbH, Westhoyeler Str. 25, 49328 Melle reprezentowana przez zarząd: Axel Runge, Thomas Runge<br/> tel.: 05226 - 98300, e-mail: ruwac(at)ruwac.de

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Detlef Breuker, c/o C&S Consulting, Ochsenweg 62 b, 49324 Melle<br/> e-mail: info(at)datenschutz-os.de

3. Przetwarzanie danych osobowych na naszej stronie internetowej

3,1.    Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika<br/> Samo odwiedzenie naszej strony internetowej i odczytanie zawartych na niej informacji nie wymaga podawania danych osobowych.<br/> W przypadku odwiedzin na naszej stronie internetowej zbieramy i wykorzystujemy tylko dane przekazywane automatycznie przez przeglądarkę:

 • datę i Twojej godzinę wizyty na jednej z naszych stron internetowych
 • typ Twojej przeglądarki
 • ustawienia Twojej przeglądarki
 • Twój adres IP
 • odwiedzane przez Ciebie strony

Danych tych używamy w celu technicznego umożliwienia odwiedzenia naszej strony. Ponadto używamy tych danych do celów statystycznych i w celu poprawy wyglądu i budowy naszej strony. Adres IP zapisujemy w celu zapewnienia i utrzymywania bezpieczeństwa informatycznego (np. w celu wykrycia tzw. ataków DOS i ochrony przed nimi) oraz funkcjonalności.<br/> Podstawą prawną czasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3,2. Formularze z danymi osobowymi<br/> Dane osobowe są rejestrowane tylko wtedy, gdy zostaną udostępnione dobrowolnie w ramach zapytania o kontakt lub ubiegania się o pracę.

3,3. Formularz kontaktowy, aplikacja<br/> Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy klika formularzy kontaktowych, których można użyć do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną.<br/> Podczas korzystania z tych możliwości dane podane w masce edycyjnej są do nas przesyłane i zapisywane. Dane te zależą od formularza:

 • Firma
 • Nazwisko
 • Imię
 • Ulica, nr domu
 • Kod pocztowy, miejscowość
 • Adres e-mail
 • Telefon
 • Faks

Na przetwarzanie danych uzyskujemy w razie potrzeby Państwa zgodę w ramach procesu przesyłania i odsyłamy do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.<br/> Dane przesłane przez formularz są przesyłane do nas w postaci zakodowanej.<br/> Alternatywą jest nawiązanie kontaktu przez udostępniony adres e-mail. W takim przypadku zapisuje się dane osobowe użytkownika przesłane e-mailem.

3,4. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych<br/> Przetwarzanie danych osobowych z maski edycyjnej służy nam wyłącznie do przetworzenia nawiązania kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu przez e-mail istnieje również wymagany, uprawniony interes przetwarzania danych.<br/> Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych przez e-mail jest art. 6 ust. 1 lit.  f niemieckiego RODO. Jeżeli celem kontaktu przez e-mail jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.<br/> Podstawa prawna procesu aplikacyjnego wynika z § 26 `nowej ustawy BDSG oraz z art. 88 RODO. Celem zbierania danych osobowych jest procedura rekrutacyjna. Dane aplikacyjne wykorzystuje się więc tylko w celu rozpatrzenia aplikacji.

3,5. Czas przechowywania albo kryteria określenia czasu przechowywania danych<br/> Formularz kontaktowy: Jeśli cel przechowywania danych przestanie istnieć, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte, o ile nie jest to sprzeczne z ustawowymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania<br/> Aplikacja: Twoje dane osobowe przechowujemy od chwili otrzymania aplikacji.  W przypadku zatrudnienia będziemy przechowywali dane aplikacyjne w ramach ustawowych okresów przechowywania po zakończeniu danego stosunku pracy.  W przypadku odrzucenia aplikacji będziemy przechowywać dane aplikacyjne przez sześć miesięcy po odrzuceniu aplikacji, chyba że uzyskamy Twoją zgodę na dłuższe przechowywanie

3,6. Odbiorcy albo kategorie odbiorców danych (jeżeli ma miejsce przekazywanie danych)

W ramach przedsiębiorstwa Twoje dane otrzymują działy, którym są one potrzebne w celu załatwienia Twojego zapytania. W ramach procedury aplikacyjnej Twoje dane przekazywane są do właściwego działu specjalistycznego.

3,7. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą<br/> Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa w zakresie ochrony danych zgodnie z RODO:

 • prawo do informacji na podstawie art. 15 RODO
 • prawo do sprostowania nieprawdziwych danych na podstawie art. 16 RODO
 • prawo do usunięcia na podstawie art. 17 RODO
 • prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO
 • prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO

W celu wykonania w/w praw oraz cofnięcia udzielonej zgody prosimy zwracać się na adres e-mail podany w stopce redakcyjnej.

Obowiązuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Można dochodzić tego prawa przed organem nadzorczym w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.<br/> Przed złożeniem skargi do właściwych organów nadzorczych prosimy o wyjaśnienie sprawy z naszym inspektorem ochrony danych.

3,8. Planowane przekazanie danych do krajów trzecich<br/> Obecnie nie ma miejsca przekazywanie danych do krajów trzecich i nie jest to też planowane w przyszłości.

4. Zastosowanie plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy tzw. „plików cookie”. Są to małe pliki tekstowe wysyłane z naszego serwera internetowego do Twojego komputera w celu jego identyfikacji podczas wizyty. Poprzez te pliki cookie nie pozyskujemy żadnych danych osobowych.

Prezentacja naszej strony internetowej jest możliwa również bez zapisywania plików cookie. Zapisywanie plików cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki albo ustawić je tak, żeby informowała ona o zamierzonym zapisaniu przez stronę internetową. W takim przypadku decydujesz się na przyjęcie plików cookie. Dla zachowania pełnego zakresu funkcjonalnego naszej strony wymagana jest ze względów technicznych pełna zgoda na tymczasowe pliki cookie.

5. Użycie Google Analytics

Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej Google inc. („Google”). Funkcja ta zbiera i przechowuje dane, na podstawie których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Profile te służą do analizy zachowań odwiedzających i ulepszania oraz dostosowywania naszej oferty do ich potrzeb.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę Twojego korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony (w tym części adresu IP) będą przesyłane do Google i przechowywane na serwerach w USA. Google użyje tych informacji w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatora strony oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane ustawowo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie będzie wiązać Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Nie będziemy również łączyć pseudonimizowanych profili użytkowania z danymi osobowymi właściciela pseudonimu bez jego wyraźnej, osobno wyrażonej zgody. Zbieranie danych do statystyk użytkowania i przesyłanie ich do Google odbywa się za pomocą rozszerzonego kodu „gat._anonymizeIp ();”. Dlatego zbieranie adresów IP jest anonimizowane (tzw. maskowanie IP).

6. Środki bezpieczeństwa

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe, w szczególności przed przypadkową albo celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa stale ulepszamy, odpowiednio do postępu technicznego. Zwracamy uwagę, że podczas przesyłania danych w internecie, pomimo wszelkich środków bezpieczeństwa, dane te mogą trafić do wiadomości osób trzecich lub zostać sfałszowane.

7. Kontakt

Z pytaniami i wnioskami dotyczącymi niniejszej deklaracji o ochronie danych prosimy zwracać się na adres kontaktowy podany w stopce redakcyjnej.

8. Aktualizacja naszych wytycznych dotyczących ochrony danych

Stały rozwój techniczny w dziedzinie technologii informatycznych i internetu wymaga również dostosowania obowiązującej deklaracji o ochronie danych. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania uzupełnień lub zmian w niniejszej deklaracji.

Obowiązek informowania według RODO

Przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie

Przetwarzamy dane osobowe, pozyskane w ramach żądania informacji, zapytania, rozpoczęcia działalności, realizacji umowy, zamówień online lub naszej relacji biznesowej. Ponadto, jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy, przetwarzamy dane osobowe pozyskane w sposób dozwolony przez nas od innych firm lub od innych osób trzecich (np. w celu wykonania zleceń, wykonania umów albo na podstawie uzyskanej zgody). Odnośnymi danymi osobowymi są personalia (nazwisko, adres i inne dane kontaktowe). Ponadto mogą to być również dane dotyczące zamówień, dane z wykonania naszych zobowiązań umownych, dane reklamowe i sprzedażowe, dane dokumentacyjne, a także inne dane porównywalne z w/w kategoriami.

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Cele przetwarzania związane są przede wszystkim z usługą, która jest przedmiotem Twojego zapytania lub zlecenia.

1,1.    Przetwarzanie jest konieczne dla wykonania umowy albo do przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).<br/> Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji i pośredniczenia w transakcjach handlowych, w szczególności w celu wykonania naszych umów lub działań poprzedzających zawarcie umowy i realizacji zamówień. Ponadto również w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania lub realizacji zamówień przy wykorzystaniu naszego sklepu internetowego.

1,2.    Przetwarzanie odbywa się w ramach równowagi interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). O ile jest to konieczne, przetwarzamy Twoje dane poza właściwą realizacją umowy w celu zabezpieczenia uprawnionych interesów naszych lub interesów osób trzecich.

 • Wymiana danych z wywiadowniami (SCHUFA, Creditreform) w celu określenia
 • ryzyk związanych z wypłacalnością lub z bankructwem
 • Reklama lub badanie rynku i opinii, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu co do wykorzystania danych
 • Opracowywanie zapytań i żądanie informacji
 • Dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w przypadku sporów prawnych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego
 • Zapobieganie czynom karalnym i prowadzenie dochodzeń w ich sprawie
 • Środki służące do zarządzania biznesem i dalszego rozwoju usług i produktów

1,3.    W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych co do jednego albo większej liczby określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • W razie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (takich jak np. reklama, wysyłka newslettera, publikacja zdjęć lub danych osobowych) zgodność z prawem tego przetwarzania wynika z Twojej zgody.
 • Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta. Dotyczy to również cofnięcia deklaracji o udzieleniu nam zgody sprzed obowiązywania RODO, a więc sprzed 25 maja 2018 roku.
 • Cofnięcie zgody obowiązuje dopiero ze skutkiem na przyszłość. Nie dotyczy to przetwarzania danych sprzed daty cofnięcia zgody.

1,4.    Przetwarzanie jest konieczne dla wykonania zobowiązania prawnego, jakiemu podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 • Jako przedsiębiorstwo podlegamy różnym zobowiązaniom prawnym w ramach obowiązków zgłaszania i kontroli wynikających z prawa podatkowego oraz o ubezpieczeniach społecznych. Dalsze wymagania mogą wynikać z ustawy o osobach ze znaczną niepełnosprawnością, ze strony zrzeszeń branżowych, z zapobiegania oszustwom i praniu pieniędzy, ze zgodności z wymogami unijnego rozporządzenia antyterrorystycznego i in.
2. Odbiorcy albo kategorie odbiorców danych (jeżeli ma miejsce przekazywanie danych)

2,1.    Wewnątrz przedsiębiorstwa Twoje dane otrzymują działy, którym są one potrzebne w celu spełnienia zobowiązań umownych i prawnych. Dane służące do podanych celów mogą otrzymywać również zatrudnione przez nas podmioty przetwarzające (art. 28 RODO). Są to przedsiębiorstwa z kategorii usług gospodarczo-kredytowych, informatycznych, poligraficznych, telekomunikacyjnych, z zakresu doradztwa i consultingu, a także dystrybucji i marketingu.

2,2.    Poza przedsiębiorstwem Twoje dane mogą w razie potrzeby otrzymać firmy, którym sa one potrzebne w celu spełnienia zobowiązań umownych. W tych okolicznościach odbiorcami danych osobowych mogą być np.:

 • doradcy podatkowi, audytorzy, doradcy
 • adwokaci (w przypadku sporów, inkasa itd.)
 • technicy / rzemieślnicy (utrzymanie ruchu, naprawy)
 • firmy transportowe i logistyczne
 • firmy zajmujące się inkasem
 • banki / kasy oszczędnościowe
 • wywiadownie gospodarcze (SCHUFA, Creditreform)
3. Czas przechowywania albo kryteria określenia czasu przechowywania danych

W razie potrzeby przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas trwania naszej relacji biznesowej, która obejmuje również np. zawarcie i realizację umowy. Ponadto podlegamy różnym obowiązkom dotyczącym przechowywania i dokumentowania, wynikającym głównie z niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) oraz niemieckiej ordynacji podatkowej (AO). Podane w nich terminy przechowywania dokumentacji wynoszą od sześciu do dziesięciu lat.

Wreszcie okres przechowywania jest również oceniany zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia, które na przykład zgodnie z § 195 i następnymi niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) wynoszą zwykle 3 lata, jeżeli wymagane jest zabezpieczenie dowodów, np. w ramach postępowania sądowego okresy przedawnienia wynikające z BGB mogą wynosić do 30 lat, jeśli dostępny jest tytuł sądowy

Po zakończeniu stosunku umownego usunięcie danych następuje po upływie ustawowych terminów przechowywania.

Jeśli cel przechowywania danych przestanie istnieć, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte, o ile nie jest to sprzeczne z ustawowymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania

4. Wskazówki dotyczące praw osób, których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa w zakresie ochrony danych zgodnie z RODO:

 • prawo do informacji na podstawie art. 15 RODO
 • prawo do sprostowania nieprawdziwych danych na podstawie art. 16 RODO
 • prawo do usunięcia na podstawie art. 17 RODO
 • prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO
 • prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO

W celu wykonania w/w praw oraz cofnięcia udzielonej zgody prosimy zwracać się do w/w komórki odpowiedzialnej.

Obowiązuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Można dochodzić tego prawa przed organem nadzorczym w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.<br/> Przed złożeniem skargi do właściwych organów nadzorczych prosimy o wyjaśnienie sprawy z naszym inspektorem ochrony danych.

5. Planowane przekazanie danych do krajów trzecich

Obecnie nie ma miejsca przekazywanie danych do krajów trzecich i nie jest też planowane w przyszłości

6. Dobrowolność i obowiązek udostępniania danych osobowych

W ramach naszej relacji biznesowej należy podać dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania i wykonania relacji biznesowej oraz wypełnienia związanych z nią zobowiązań umownych lub do których gromadzenia jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez tych danych nie jesteśmy w stanie zawrzeć umowy ani jej zrealizować.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji łącznie z profilowaniem

Do nawiązywania i wykonywania relacji biznesowych z zasady nie wykorzystujemy wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.

Obowiązki dotyczące informowania wg RODO – tu można pobrać