Ruwac header z key visual AGB

Warunki naprawy maszyn i instalacji dla firm krajowych

Do stosowania wobec

1. osoby, która podczas zawierania umowy działała, prowadząc działalność gospodarczą albo samodzielną działalność zawodową (przedsiębiorca)
2. osób prawnych prawa publicznego albo majątku specjalnego prawa publicznego.

I. Zawarcie umowy – zagadnienia ogólne

1. Jeżeli istnieje bezsporne pisemne potwierdzenie zamówienia, ma to decydujące znaczenie dla treści umowy i zakresu naprawy.

2. Jeżeli zleceniobiorca nie dostarczył przedmiotu naprawy, klient powinien wskazać na istniejące prawa ochrony własności przemysłowej wobec przedmiotu; jeżeli wina nie leży po stronie zleceniobiorcy, klient uwalnia zleceniobiorcę od ewentualnych roszczeń osób trzecich z tytułu praw ochrony własności przemysłowej.

II. Niewykonalna naprawa

1. Usługi wykonane w celu sporządzenia kosztorysu oraz inne udokumentowane nakłady (czas wyszukiwania usterki równy czasowi pracy) są fakturowane klientowi, jeżeli nie można wykonać naprawy z przyczyn nie leżących po stronie zleceniobiorcy, szczególnie dlatego, że

  • zgłaszana usterka nie wystąpiła podczas przeglądu,
  • nabycie części zamiennych jest niemożliwe,
  • klient w sposób zawiniony nie dotrzymał uzgodnionego terminu.
  • umowę wypowiedziano w trakcie wykonywania naprawy.

2. Przedmiot naprawy należy przywrócić za zwrotem kosztów do stanu pierwotnego tylko na wyraźne żądanie klienta, chyba że wykonane prace nie były konieczne.

3. W przypadku niewykonalnej naprawy zleceniobiorca nie odpowiada za szkody w przedmiocie naprawy, za niespełnienie dodatkowych obowiązków wynikających z umowy ani za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie naprawy, niezależnie od podstawy prawnej, na jaką się klient powołuje. Zleceniobiorca odpowiada zaś w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa posiadacza / organów albo osób pełniących funkcje kierownicze, a także w przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy zleceniobiorca odpowiada – z wyjątkiem przypadków działania umyślnego i rażącego niedbalstwa posiadacza / organów albo osób pełniących funkcje kierownicze – tylko za typowe, przewidywalne racjonalnie szkody.

III. Koszty, kosztorys

1. O ile jest to możliwe, klientowi przedstawia się w chwili zawarcia umowy przewidywaną cenę za naprawę, w przeciwnym razie klient może określić granice kosztów.

Jeżeli wykonanie naprawy za tę cenę nie jest możliwe albo jeżeli zleceniobiorca uważa za konieczne wykonanie podczas naprawy dodatkowych prac, musi uzyskać zgodę klienta, jeżeli podane koszty zostałyby przekroczone o więcej niż 15%.

2. Jeżeli przed wykonaniem naprawy klient życzy sobie sporządzenia kosztorysu z wiążącymi przewidywanymi cenami, musi tego wyraźnie zażądać. O ile nie uzgodniono inaczej, tego rodzaju kosztorys jest wiążący tylko pod warunkiem przedłożenia go w formie pisemnej. Kosztorys jest odpłatny. Usługi, wykonane do czasu przedłożenia kosztorysu, nie są klientowi fakturowane, jeżeli można je wykorzystać podczas wykonywania naprawy.

IV. Cena i zapłata

1. Zawierając umowę, zleceniobiorca ma prawo do żądania odpowiedniej przedpłaty.

2. Wystawiając fakturę za naprawę należy wykazać osobne ceny za użyte części, materiały i usługi specjalne, a także ceny za robociznę, koszty przejazdów i transportu. W przypadku wykonania naprawy na podstawie wiążącego kosztorysu wystarczy odesłanie do kosztorysu, przy czym należy wyszczególnić tylko odstępstwa w zakresie usług.

3. Podatek VAT nalicza się klientowi dodatkowo w ustawowej wysokości.

4. Korekta faktury ze strony wykonawcy oraz reklamacje klienta wymagają formy pisemnej i powinny nastąpić w terminie maksymalnie czterech tygodni od daty wpływu faktury.

5. Zapłaty należy dokonać w chwili odbioru i wręczenia albo przesłania faktury, bez skonta.

6. Niedozwolone jest wstrzymanie zapłaty z powodu jakichkolwiek wzajemnych klienta kwestionowanych przez zleceniobiorcę roszczeń.

7. Niedozwolone jest fakturowanie z powodu jakichkolwiek roszczeń wzajemnych klienta z innych stosunków prawnych kwestionowanych przez zleceniobiorcę.

V. Współdziałanie i udzielanie pomocy technicznej przez klienta podczas naprawy poza zakładem zleceniobiorcy

1. Klient musi na własny koszt wspomagać personel wykonujący naprawę podczas tych czynności.

2. Klient musi przedsięwziąć niezbędne, specjalne działania w celu ochrony personelu i majątku w miejscu wykonywania naprawy. Powinien również poinformować kierownika naprawy o obowiązujących, specjalnych przepisach bezpieczeństwa, o ile mają one znaczenie dla personelu wykonującego naprawę. Klient informuje zleceniobiorcę o naruszeniu tego rodzaju przepisów bezpieczeństwa przez personel wykonujący naprawę. W przypadku poważnych naruszeń może on, w porozumieniu z kierownikiem naprawy, zakazać dostępu do miejsca wykonywania naprawy osobie, która dopuszcza się tych naruszeń.

3. Klient jest zobowiązany do udzielania na własny koszt pomocy technicznej, a zwłaszcza do:

a) udostępnienia na wymagany czas niezbędnych, odpowiednich pomocników w liczbie koniecznej do wykonania naprawy; pomocnicy muszą przestrzegać poleceń kierownika naprawy. Zleceniobiorca nie bierze na siebie odpowiedzialności za pomocników. Jeżeli pomocnicy spowodują wadę lub szkodę, działając na podstawie poleceń kierownika naprawy, obowiązują odpowiednio postanowienia punktu X i XI.

b) wykonywania wszelkich prac, związanych z budową, posadowieniem i ustawianiem rusztowań, łącznie z zaopatrzeniem w konieczne materiały budowlane.

c) udostępnienia niezbędnych urządzeń i ciężkich narzędzi, a także niezbędnych przedmiotów i materiałów zużywalnych.

d) udostępnienia ogrzewania, oświetlenia, energii, wody, wraz z wymaganymi przyłączami.

e) udostępnienia niezbędnych, suchych i zamykanych pomieszczeń do przechowywania narzędzi personelu wykonującego naprawę.

f) ochrony miejsca wykonywania naprawy oraz używanych do niej materiałów przed wszelkimi szkodliwymi wpływami, czyszczenia miejsca wykonywania naprawy

g) udostępnienia odpowiednich, zabezpieczonych przed włamaniem, pomieszczeń socjalnych i pomieszczeń roboczych (z ogrzewaniem, oświetleniem, możliwością mycia, z urządzeniami sanitarnymi) oraz pierwszej pomocy dla personelu, wykonującego naprawę.

h) udostępnienia materiałów i podjęcia wszelkich innych czynności, koniecznych do regulacji przedmiotu naprawy i do wykonania prób przewidzianych w umowie.

4. Pomoc techniczna klienta musi zapewnić rozpoczęcie naprawy niezwłocznie po przybyciu personelu wykonującego naprawę i wykonywanie jej bez zwłoki aż do odbioru przez klienta. Jeżeli konieczne są szczególne plany lub instrukcje zleceniobiorcy, musi on udostępnić je klientowi we właściwym czasie.

5. Jeżeli klient nie spełnia swoich zobowiązań, zleceniobiorca po ustaleniu terminu ma prawo, jednakże nie obowiązek, podjęcia działań będących obowiązkiem klienta, w imieniu klienta i na jego koszt . Nie narusza to pozostałych praw ustawowych ani roszczeń zleceniobiorcy.

VI. Transport i ubezpieczenie w przypadku naprawy w zakładzie zleceniobiorcy

1. Jeżeli nie uzgodniono pisemnie inaczej, realizowany na żądanie klienta transport przedmiotu naprawy od i do klienta – łącznie z opakowaniem i załadunkiem – wykonuje się na jego koszt, w przeciwnym razie klient dostarcza przedmiot naprawy do zleceniobiorcy, a po wykonaniu naprawy odbiera go od zleceniobiorcy na własny koszt.

2. Ryzyko związane z transportem ponosi klient.

3. Na życzenie klienta i na jego koszt ubezpiecza się transport w jedną i ew. w drugą stronę od możliwych do ubezpieczenia ryzyk występujących w transporcie, np. od kradzieży, uszkodzenia, pożaru.

4. Podczas wykonywania naprawy w zakładzie zleceniobiorcy ochrona ubezpieczeniowa nie ma miejsca. Zachowanie istniejącej ochrony ubezpieczeniowe przedmiotu naprawy np. od ognia, zalania wodą wodociągową, burzy lub uszkodzenia maszyny, leży w gestii klienta. Ochronę ubezpieczeniową od tych ryzyk można uzyskać tylko na wyraźne życzenie klienta i na jego koszt.

5. Jeżeli klient zwleka z odbiorem, zleceniobiorca może obciążyć go kosztami magazynowania w swoim zakładzie. Przedmiot naprawy można przechowywać według uznania zleceniobiorcy również w inny sposób. Koszty i ryzyko magazynowania obciążają klienta.

VII. Termin naprawy, zwłoka w naprawie

1. Termin naprawy określa się szacunkowo i dlatego nie jest on wiążący.

2. Uzgodnienia wiążącego terminu naprawy, który musi zostać określić jako wiążący, klient może żądać dopiero po dokładnym określeniu zakresu prac.

3. Wiążący termin naprawy jest dotrzymany, jeżeli przed jego upływem przedmiot naprawy jest gotowy do odbioru przez klienta, a w przypadku przewidzianych w umowie prób – do ich podjęcia.

4. W przypadku późniejszych umów dodatkowych lub rozszerzających albo w przypadku koniecznych dodatkowych prac naprawczych uzgodniony termin naprawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

5. Jeżeli opóźnienie naprawy następuje wskutek działań w ramach walki o prawa pracownicze, szczególnie strajku lub lokautu, a także wskutek wystąpienia okoliczności niezawinionych przez zleceniobiorcę, a wpływających znacząco na wykonanie naprawy, co jest możliwe do udowodnienia, termin naprawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

6. W przypadku wystąpienia u klienta szkody wskutek zwłoki ze strony zleceniobiorcy, ma on prawo do żądania zryczałtowanego odszkodowania za zwłokę. Wynosi ono 0,5% kosztu naprawy za każdy pełny tydzień opóźnienia, w sumie jednak nie więcej niż 5% kosztu naprawy za tę część naprawianego przez zleceniobiorcę przedmiotu, której nie można było użyć we właściwym czasie wskutek opóźnienia.

Jeżeli klient zakreśli zleceniobiorcy – z uwzględnieniem ustawowych wyjątków – odpowiedni termin wykonania usługi po upływie terminu naprawy, a termin ten nie zostanie dotrzymany, klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ramach przepisów ustawowych. Zobowiązuje się on na żądanie zleceniobiorcy do zadeklarowania w odpowiednim terminie, czy skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. Inne roszczenia z tytułu zwłoki określa się wyłącznie zgodnie z rozdziałem XI. 3 niniejszych warunków.

VIII. Odbiór

1. Klient jest zobowiązany do odbioru naprawy, gdy tylko zostanie zawiadomiony o jej ukończeniu i ewentualnie po wykonaniu przewidzianej w umowie próby przedmiotu naprawy. Jeżeli okaże się, że naprawa nie jest wykonana zgodnie z umową, zleceniobiorca jest zobowiązany do usunięcia wad. Nie dotyczy to przypadku, gdy wady nie mają znaczenia dla interesów klienta albo wynikają z okoliczności, których wystąpienie można przypisać klientowi. Jeżeli wady nie są istotne, klient nie może odmówić odbioru.

2. Jeżeli odbiór opóźnia się z przyczyn niezawinionych przez zleceniobiorcę, uważa się go za dokonany po upływie dwóch tygodni od daty zgłoszenia zakończenia naprawy.

3. Z chwilą odbioru ustaje odpowiedzialność zleceniobiorcy za widoczne wady jeżeli klient nie zastrzegł sobie prawa dochodzenia roszczeń z tytułu określonej wady.

IX. Zastrzeżenie prawa własności, rozszerzone prawo do zastawu

1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo własności wszelkich używanych akcesoriów, części zamiennych i zespołów wymiennych aż do wpływu całości zapłaty z tytułu umowy o naprawę. Możliwe jest dokonanie dalszych uzgodnień zabezpieczających.

2. Zleceniobiorcy przysługuje z powodu roszczeń z tytułu umowy o naprawę prawo do zastawu na należącym do klienta przedmiocie naprawy, objętym w posiadanie na podstawie umowy o naprawę. Z prawa do zastawu można korzystać również z powodu roszczeń z tytułu wykonanych wcześniej prac, dostaw części zamiennych i innych świadczeń, jeżeli mają związek z przedmiotem naprawy. Z tytułu pozostałych roszczeń ze stosunku umownego prawo do zastawu przysługuje tylko wtedy, gdy roszczenia te są bezsporne lub prawomocne.

X. Roszczenia z tytułu wad

1. Po odbiorze naprawy zleceniobiorca odpowiada za wady w naprawie z wykluczeniem wszelkich innych roszczeń klienta bez uszczerbku dla pkt. 5 i 6 oraz rozdziału XI w sposób taki, że zobowiązany jest on do usunięcia tych wad. Stwierdzone wady klient musi niezwłocznie zgłosić zleceniobiorcy na piśmie.

2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy wady nie mają znaczenia dla interesów klienta albo wynikają z okoliczności, których wystąpienie można przypisać klientowi. Dotyczy to w szczególności części dostarczonych przez klienta.

3. Zleceniobiorca nie odpowiada za skutki zmian lub napraw, wykonanych nieprawidłowo przez klienta lub osobę trzecią bez uprzedniej zgody zleceniobiorcy. Klient ma prawo w ramach przepisów ustawowych do samodzielnego usunięcia wad albo zlecenia tej czynności osobom trzecim i do żądania od zleceniobiorcy zwrotu niezbędnych kosztów tylko w pilnych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacyjnego oraz w celu uniknięcia znacznie większych szkód, przy czym należy natychmiast powiadomić zleceniobiorcę, albo gdy zleceniobiorca – z uwzględnieniem ustawowych wyjątków – nie dotrzymał wyznaczonego mu terminu usunięcia wad.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji zleceniobiorca ponosi koszty bezpośrednie usunięcia wad, jeżeli nie obciąży to nieproporcjonalnie zleceniobiorcy.

5. Jeżeli zleceniobiorca – z uwzględnieniem ustawowych wyjątków – nie dotrzyma wyznaczonego mu odpowiedniego terminu wykonania usunięcia wad, klient ma prawo w ramach przepisów ustawowych do zmniejszenia ceny. Klient może odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy naprawa, mimo zmniejszenia ceny, nie jest w interesie klienta, co jest on w stanie udowodnić.

6. Dalsze roszczenia określa się wyłącznie zgodnie z rozdziałem XI.3 niniejszych warunków.

XI. Odpowiedzialność zleceniobiorcy, wykluczenie odpowiedzialności

1. W przypadku zawinionego przez zleceniobiorcę uszkodzenia części przedmiotu naprawy, zleceniobiorca powinien – według własnego wyboru – dokonać naprawy na własny koszt, dostarczyć nowy przedmiot albo wypłacić odszkodowanie. Powstałe w wyniku tego koszty ograniczają się co do wysokości w przypadku lekkomyślności i rażącego niedbalstwa osoby niepełniącej funkcji kierowniczej do ceny umownej za naprawę. Ponadto odpowiedzialność za szkody w przedmiocie naprawy reguluje rozdział XI.3.

2. Jeżeli naprawiony przedmiot nie może być używany przez klienta zgodnie z umową w wyniku zawinionego zaniedbania lub błędnych propozycji czy porad, które miały miejsce przed lub po zawarciu umowy, albo z powodu zawinionego naruszenia innych dodatkowych zobowiązań wynikających z umowy – w szczególności instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji przedmiotu naprawy – wówczas mają zastosowanie zapisy rozdziałów X i XI z wykluczeniem dalszych roszczeń klienta. 1 i

3. Za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie naprawy, zleceniobiorca odpowiada – niezależnie od podstaw prawnych – tylko

a. w przypadku działania umyślnego, <br/>b. w przypadku rażącego niedbalstwa posiadacza / organów albo osób pełniących funkcje kierownicze,<br/>c. w przypadku zawinionej utraty życia, obrażeń ciała, rozstroju zdrowia,<br/>d. w przypadku wad podstępnie przemilczanych, e. w ramach przyrzeczenia gwarancji,<br/>f. jeżeli, zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, ma miejsce odpowiedzialność za szkody osobowe lub materialne w przedmiotach użytkowanych prywatnie.

W przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych zleceniobiorca odpowiada również w przypadku rażącego niedbalstwa osób, niepełniących funkcji kierowniczych, a także w przypadku lekkomyślności, w tym ostatnim przypadku w sposób ograniczony do typowych przewidywalnych racjonalnie szkód. Wyklucza się inne roszczenia.

XII. Przedawnienie

Wszelkie roszczenia klienta – niezależnie od podstaw prawnych – ulegają przedawnieniu po 12 miesiącach. W stosunku do roszczeń odszkodowawczych zgodnych z rozdziałem XI. 3 a–d i f obowiązują terminy ustawowe. Jeżeli zleceniobiorca wykona prace naprawcze w budowli, powodując jej uszkodzenie, obowiązują również terminy ustawowe.

XIII. Odszkodowanie ze strony klienta

Jeżeli podczas prac naprawczych wykonywanych poza zakładem zleceniobiorcy udostępnione mu przyrządy lub narzędzia zostaną na miejscu wykonywania naprawy uszkodzone ew. utracone bez winy zleceniobiorcy, klient zobowiązany jest do wyrównania tych szkód. Szkody wynikłe z normalnego zużycia nie podlegają wyrównaniu.

XIV. Stosowane prawo, jurysdykcja sądu

1. Wobec wszelkich stosunków prawnych między zleceniobiorcą a klientem obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec właściwe dla stosunków prawnych między stronami krajowymi.

2. Prawo do orzekania ma sąd właściwy dla siedziby zleceniobiorcy. Zleceniobiorca ma jednak prawo do wniesienia powództwa w siedzibie głównej klienta.

VDMA
Stan: sierpień 2012